,2786129778319345
Array
(
)
Array
(
)
Array
(
)
CHEESECAKE AL mango

€ 5,00

CHEESECAKE AL MATCHA

€ 5,00

daiski

€ 6,00

hiromi

€ 6,00

matcha cake

€ 5,00

millecrepe matcha

€ 5,00

reiwa

€ 5,00

rikyu

€ 5,00

sakura

€ 6,00

shizuku

€ 5,00

yuzu tarte

€ 5,00